Keramisk coating biltema

Keramisk lakbeskyttelse – Biltema.dk

Med lakplejeprodukter til bilen kan du ordne både voksbehandling og polering, der giver en flot overflade. Stort sortiment til lave priser i høj kvalitet.

Giver bilen langvarig beskyttelse mod luftforurening, snavs, vejsalt, partikler og UV-stråling. Bilen behøver dermed ikke at blive vasket så ofte. Desuden reduceres risikoen for ridser og afmatning af farven. Giver fremragende glans med ekstra vandperleeffekt. Velegnet til alle lakerede overflader af metal og plast, f.eks.karrosseri, følge, plastdele og lygter.

Keramisk sprayvoks – Biltema.dk

Vandafvisende glasbehandling, Rain Repellent, som giver en vand- og smudsafvisende overflade. Efter behandling danner regnvandet perler på ruden, …

Keramisk sprayvoks

Keramisk voks – Biltema.dk

19. jun. 2022 — Er det spild af penge eller hvad siger i?? Jeg har fået et tilbud på 3000kr for sådan en omgang. Med en et trins polering og coating …

Keramisk voks

Keramisk olietilsætning – Biltema.dk

Hvilken keramisk coating er bedst? Se hvilke modeller, der er testet og hvad du skal være opmærksom på når du vælger en keramisk coating!

Keramisk olietilsætning

Lakplejeprodukter til bilen – voksbehandling og polering

Lakplejeprodukter til bilen – voksbehandling og polering – Biltema.dk

Den keramiske coating minder af udseende meget om voks og en grundig polering, men der er ikke blot synlig forskel i belægningen, men i særdeleshed også på …

Med lakplejeprodukter til bilen kan du ordne både voksbehandling og polering, der giver en flot overflade. Stort sortiment til lave priser i høj kvalitet

Vandafvisende glasbehandling, 250 ml – Biltema.dk

Vandafvisende glasbehandling, Rain Repellent, som giver en vand- og smudsafvisende overflade.  Efter behandling danner regnvandet perler på ruden, hvilket forbedrer udsynet under kørsel i dårligt vejr.  Brugsanvisning Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Vask forurenet hud grundigt efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge/ i tilfælde af ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørt pulver eller vandtåge til til slukning. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: PROPAN-2-OL Rengør og tørrer forruden og vinduesviskerne. Hæld midlet på en tør og blød klud og gnid det på forruden med cirkelbevægelser. Vent til der er dannet en mat overflade, og gnid derefter mere af midlet på for at være sikker på, at hele forruden er behandlet. Skyl forruden af med vand og tør med en blød klud, indtil midlet er helt væk, og der er et klart udsyn gennem forruden.

Keramisk coating – Skrevet af Patrick T – BilGalleri

Keramisk coating – Skrevet af Patrick T

Er det spild af penge eller hvad siger i?? Jeg har fået et tilbud på 3000kr for sådan en omgang. Med en et trins polering og coating bagefter

BILTEMA CERAMIC SPRAY WAX – WATER REPELLENT TEST

Bedste Keramisk Coating – Hvilken skal jeg vælge? [TEST + Anbefalinger]

Hvilken keramisk coating er bedst? Se hvilke modeller, der er testet og hvad du skal være opmærksom på når du vælger en keramisk coating!

Bedste Keramisk Coating – Hvilken skal jeg vælge? [TEST + …

Keramisk coating | Behandling i verdensklasse til din bil ⇒ Meguiar’s

Beskyt din bil med keramisk coating, så den er resistent mod ridser, ætsninger mv. samt opnår en flottere glans og dybde.

Keywords: keramisk coating biltema